Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng sử dụng ứng dụng Vietbank eKYC

Privacy Policy for customers using mobile app Vietbank eKYC

Cập nhật lần cuối ngày 01/10/2020

Last updated October 01, 2020.

Chính sách bảo mật thông tin này mô tả các chính sách của chúng tôi trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng, bao gồm dữ liệu khuôn mặt của khách hàng cho mục đích đăng ký dịch vụ của chúng tôi qua ứng dụng di động Vietbank eKYC (dưới đây gọi là “Ứng dụng”).

This Privacy Policy describes our policy of collection, storing, using and disclosuring of customer’s personal information, including customer’s face data for the purpose of registering our services via the mobile app Vietbank eKYC (hereinafter called “the App”).

Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản dưới đây trước thực hiện bước tiếp theo trên Ứng dụng:

Customers are required to read, understand and agree with the following terms and conditions before using the App.

Khi bạn sử dụng ứng dụng này, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin của bạn gồm:

When you use the App, we will collect information about you, including:

      Thông tin cá nhân, gồm thông tin liên hệ như Số điện thoại, email; thông tin cá nhân như Tên, ngày sinh, nơi sinh; thông tin Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) như Số giấy tờ tùy than, ngày cấp, nơi cấp; v.v Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin này cùng với thông tin đăng ký dịch vụ của Khách hàng trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Personal information, including contact information such as mobile phone number, email address; personal information such as  full name, date of birth, place of birth; National ID information such as ID No., date of issuance, place of issuance; etc. We will store and all these information and other service registration information during the time customers use our services.

      Thông tin thiết bị như hệ điều hành di động, phiên bản, thông tin nhà sản xuất, mã thiết bị.

Device data, such as mobile device operating system type and version number, manufacturer and model, device ID.

      Chúng tôi được phép thu thập dữ liệu hình ảnh khuôn mặt của bạn để phục vụ đăng ký dịch vụ cho bạn, bao gồm việc so khớp hình ảnh này với hình trên giấy tờ tùy thân của bạn.

We are allowed to collect your face data for the purpose of registering your services, including matching face data with your photo on your ID card.

      Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân, bao gồm dữ liệu khuôn mặt của bạn cho mục đích đăng ký sử dụng dịch vụ của bạn. Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu khuôn mặt của bạn cho bất kỳ đối tác thứ 3 nào mà không được sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

We will use your face data only for the purpose of registering your services. We will not disclosure or share your face data with any third parties without your prior agreement. However, we may use your face data and disclose it to law enforcement, government authorities when requested.

      Dữ liệu khuôn mặt của bạn sẽ được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi trong vòng ít nhất 05 (năm) năm kể từ ngày bạn đăng ký dịch vụ trên ứng dụng hoăc đến khi dịch vụ bạn đăng ký hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước. Trường hợp bạn muốn kiểm tra tình trạng lưu trữ dữ liệu khuôn mặt và yêu cầu hủy lưu trữ dữ liệu hình ảnh khuôn mặt khi dịch vụ của bạn hết hiệu lực, bạn liên hệ và gửi yêu cầu cho chúng tôi qua: callcenter@vietbank.com.vn

Your face data will be stored in our servers for at least 05 (five) years since the date of your registration on the App or when your services expired, whichever is earlier. If you want to check the status of your face data and request a removal of face data, for example when your services has expired, you can contact us at: callcenter@vietbank.com.vn

      Chúng tôi được phép sử dụng thông tin số điện thoại, email của bạn để gửi các thông tin về sản phẩm dịch vụ, thông tin khuyến mại, quảng cáo.

We are allowed to send the service information, promotions, notifications to you via your email and/or mobile phone number.

Thay đổi nội dung Chính sách bảo mật

Changes to the Privacy Policy

      Chúng tôi có thể thay đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này mà không cần báo trước. Khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên ứng dụng này và/hoặc các kênh khác phù hợp.

We reserve the right to modify this Privacy Policy at any time without prior notifications. In case of any changes to this Privacy Policy, we will notify you by posting it on the App and/or publish on other proper channels.

      Trong bất kỳ trường hợp nào, việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng này sau khi các cập nhật, thay đổi được bổ sung nghĩa là bạn chấp nhận đối với các nội dung thay đổi.

In all cases, your continuous usage of the App after the posting of any changes indicates your acceptance of the changes.